17, Tháng 07

 Kể từ tháng 7.2017 , Công ty A.P Việt Nam chính thức thành lập Quỹ Nhân Ái, kinh phí hoạt động được tríc...